Nieuws

Verzoekschrift om evaluatie naar gemeenteraad

By BOB on 20 november 2021 0 Comments

Wie dacht dat de Bende Ondeugende Burgers murw in een hoekje zat te kniezen om al die gemiste kansen voor een evenwichtigere herinrichting van de Stationsstraat-Smidstraat… heeft het lelijk mis. Nu het resultaat van de ingrepen voor eens en voor altijd tastbaar is geworden, is het ook toetsbaar.  En dat is exact wat we nu van plan zijn: nagaan of het écht een netto verbetering is voor iedereen. En of aan alle verplichtingen en beloftes voldaan is.

Het was de laatste maanden vaak tandenknarsen, nagelbijten, meewarig het hoofd schudden… maar vooral proberen sereen af te wachten tot de werkzaamheden afgerond werden en de weg weer bruikbaar was. Versta ons niet verkeerd: uiteraard delen we de opluchting en blijdschap om het einde van de gijzeling. Natuurlijk willen we dat elke weggebruiker, op hoeveel wielen dan ook, vlot op zijn of haar job, hobby, afspraak, café raakt! Maar wel graag elke weggebruiker.

Na de feestelijke heropening en de obligate eeropstrijking volgt immers het resultaat, aan den lijve. En evenwichtig kun je dat niet noemen. Tal van bezorgde burgers lieten zich intussen al uit over de constructie, de signalisatie en het gevolg ervan voor zowel de auto’s als de actieve weggebruiker. Groepen slingeren verwijten naar elkaar en drijven elkaar verder in hun loopgraven. Terwijl de gemeente zich opnieuw in stilte hult.  

Dus vragen we ons opnieuw af: is echt al het mogelijke gedaan? Is alles gerealiseerd zoals ooit werd voorgesteld, gepland? En de tegemoetkomingen die men destijds heeft voorgesteld… Hebben die eigenlijk genoeg opgelost? Of mag het iets meer zijn?

Voor je kijken!

Achteraf natrappen en iedereen op zijn of haar fouten wijzen zonder meer, is een beetje makkelijk en lost niks op voor de weggebruiker van vandaag en morgen. We willen dus graag zo eerlijk en objectief mogelijk nagaan wat nu de huidige staat is en waar de eventuele problemen precies zitten. Om dan te kijken wat eraan gedaan kan worden. O, en dat ook te doen, nog zo’n werkpuntje… 

Was er immers geen samenwerkingsovereenkomst? Een contract? Dat mag toch geëvalueerd worden, of hoe gaat dat in de échte wereld? Zoals het er nu bij ligt, kun je moeilijk anders concluderen dan dat de gemeente een blanco cheque getekend heeft en zich voor de rest als een bezet gebied heeft laten overrompelen door beslissingen en plannen van het AWV, dat hier sinds 12 november niet meer te bespeuren is. Tijd voor nazorg, niet?

Hallo, klantendienst?

Natuurlijk moeten we eerst maar eens zien of er niemand steken heeft laten vallen die nog opgepikt en rechtgezet kunnen worden. De verantwoordelijken de kans geven om hun plicht alsnog te doen.  Maar daarnaast zijn er naar ons gevoel nog heel wat kansen gemist om de situatie ook nu nog te verbeteren. 

Zonder maatregelen die ons weer een half jaar van elkaar scheiden. Of  die onoverkomelijke kosten of al te ingrijpende breek-of graafwerken met zich meebrengen… De Bende  verzamelde het afgelopen jaar trouwens tal van voorbeelden (en die zijn nog altijd welkom, mail ons gerust!). Helaas lieten zowel het gemeentebestuur als het AWV geen enkele opening om samen tot verbeteringen te komen. We kregen een joekel van een – bovendien behoorlijk gebrekkig gesignaliseerde – zone 30 in de maag gesplitst zonder garantie op naleving of handhaving, een verloren zebrapad ergens verderop en een paar spekgladde likken verf op de grond die de aanwezigheid van fietsers moeten suggereren. Te nemen of te laten.

Oplossingen? Nauwelijks. Maar dat kan aan ons liggen… omdat wij zelf ook elke vorm van tunnelvisie willen vermijden, hadden we graag samen met de gemeente ons vertrouwen gelegd in externe, onafhankelijke expertise. Die is er tot dusver in het hele project nog niet geweest. Al hebben we er wel naar gevraagd.  AWV verwees toen naar het VIAS als deelnemer aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Maar van hen is geen enkele bijdrage genotuleerd. Ook een rechtstreekse vraag achteraf om hun mening (zoals het AWV zelf suggereerde), heeft na  een half jaar nog geen antwoord gekregen.

Met twee woorden

Om het gemeentebestuur te tonen dat we het menen, dat we niet enkel ludieke acties en opruiende praat kunnen verkopen (al valt dat volgens ons wel mee), besloten we dan maar het debat op te zoeken, op ‘hun’ terrein, in ‘hun’ taal. 
 

Gelukkig bestaat daar een mechanisme voor: de burgerparticipatie. Dit veelbelovende concept werd geïntroduceerd sinds de huidige legislatuur en zou in theorie burgers in staat moeten stellen om dingen te weten te komen, bij te dragen of gedaan te krijgen via de gemeenteraad. 

Hoewel het in het verleden al vaker bleek dat het bestuur er zo haar eigen visie op nahoudt, besloten we het er toch op te wagen en dienden we, netjes volgens het reglement op de burgerparticipatie, dit lijvige verzoekschrift in. 

Kort gezegd, dit vragen we:

de aanstelling van een onafhankelijk expert om de uitvoering van het project te evalueren en de huidige verkeersveiligheid en -leefbaarheid te analyseren tegen mei 2022 en de uitvoering van eventuele verbeteringen. 

Geachte

In navolging van het reglement op de burgerparticipatie in de gemeente Boutersem, hadden wij graag dit formele verzoekschrift ter debat en goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering.

Het verzoek betreft een uitgebreide en objectief onderbouwde evaluatie van de verkeerssituatie op de heraangelegde en heringerichte traject van de N234 Stationsstraat – Smidstraat, met daaraan gekoppeld de verbintenis om vastgestelde verbeteringen uit te voeren.

Vooreerst achten we het gemeentebestuur als medecontractant in de samenwerkingsovereenkomst over de werkzaamheden hiervoor zowel bevoegd als aansprakelijk. In een eerder contact met de andere partner, het Agentschap Wegen en Verkeer (schrijven d.d. 21/6/2021, zie ook publicatie daarvan hier), duidt men op de mogelijkheid om naderhand een evaluatie te organiseren in samenspraak met de gemeente. Dit hadden we dan ook graag geconcretiseerd gezien.

Een niet-exhaustief voorstel van op te nemen punten: 

 • status trillingshinder, gezien dit de aanleiding was om de werken aan te vatten 
 • inrichting en aanleg van de wegdelen: 
  • constructie van de wegversmalling, 
  • effectiviteit verhoogd wegdek thv school GO De Notelaar
  • afwezigheid van goten in reliëf onder de spoorwegbrug met effectieve verbreding van het wegdek en verkorte afstand tussen gemotoriseerd verkeer en fietspad als gevolg
  • constructie van de boordstenen langs de Smidstraat, aftoetsing aan reëel gebruik
 • Zone 30: signalisatie, naleving en handhaving
 • Herinrichting van de verkeerssituatie thv het kruispunt Stationsstraat-Smidstraat:
  • verkeerstechnische analyse: aftoetsen inrichting aan het reëel gebruik, aftoetsen naleving van signalisatie en wegmarkering
  • verkeersleefbaarheid: effect ‘rammelstroken’, bruikbaarheid en reëel gebruik aanwezige fietsinfrastructuur
 • Controle op de eventuele noodzakelijke vergunningen (omgevingsvergunning herinrichting, kapvergunning voor de bomen in het noordelijke plantenperk)
 • Opvolging laterale initiatieven: 
  • alternatieve functionele fietsroute zoals voorgesteld op gemeenteraad 28/10
  • trajectcontrole zone 30

Enkele beschikbare bronnen om de evaluatie op te baseren: 

 • deflectiemetingen voorafgaand aan de werken;
 • data verkeersstromen uit Telramen op het traject, zowel historisch als actueel;
 • vademecums Dep. MOW Vlaamse Overheid;
 • bestekken of lastenboeken ter vergelijking met de opgeleverde werken
 • geanonimiseerd beeldmateriaal van het reële gebruik

Wij verzoeken de gemeenteraad om prioritair werk te maken van de planning hiervan en op zoek te gaan naar externe en onafhankelijke expertise om de relevante parameters te selecteren en het onderzoek uit te voeren.

Allicht moet voorzien worden in een redelijke gewenningsperiode voor alle weggebruikers, maar een termijn van zes maanden lijkt te verantwoorden.

Getekend door een vijftal bendeleden, uit naam van iedereen, bezorgden we dit netjes twee weken voorafgaand aan de vergadering. Om daags nadien al de bevestiging te krijgen dat het behandeld zal worden. Een voorzichtig optimisme maakte zich van ons meester…

Al gauw bleek echter dat het enkel ter “kennisname” de agenda gehaald had… Dus niet voor een bindende stemming. We verwachten dus nog wat uitleg, belerende woorden en misschien zelfs een schijn van minzaam begrip voor onze griefjes? Of heeft de gemeente zelf een voorstel klaar? Het wordt heel erg uitkijken naar donderdag 25/11 om 20u om daar een antwoord op te krijgen! 

 

Jij kijkt toch ook?

Afhankelijk van de corona-situatie, is het goed mogelijk dat er opnieuw online vergaderd wordt. We houden het in de gaten en houden iedereen mee op de hoogte!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.