Standpunt

Ons Standpunt – 11/6/2021

By BOB on 11 juni 2021 0 Comments

Situatie NA

Een cruciale kijk vanuit de praktijk.

Als reactie op de aanpassingen aan de herinrichting van het kruispunt Smidstraat-Stationsstraat in Boutersem, formuleert de Bende Ondeugende Burgers een standpunt van erkentelijkheid, gekoppeld aan enkele punten ter verbetering en de uitdrukkelijke ambitie om samen verder te zoeken naar evenwichtige en haalbare oplossingen ten behoeve van elke weggebruiker.

Context

Op vrijdag 4 juni reageerde het Agentschap Wegen en Verkeer op de grieven van bezorgde inwoners van Boutersem over de ingrepen aan de verkeerssituatie op het kruispunt Stationsstraat-Smidstraat in Vertrijk. 

De geplande wijziging van de voorrangsregeling leek immers doorgevoerd te zullen worden zonder daarbij ook veilige oversteek en weggebruik van voetgangers en fietsers te overwegen. Deze wijziging legt de klemtoon op doorstroming van het gemotoriseerde verkeer tussen het afrittencomplex van de E40 en de Leuvensesteenweg. De nieuwe indeling zal de ‘T’-structuur vervangen door een bocht met voorrang voor het doorstromend verkeer. Op die manier zou het nu al zorgwekkende rijgedrag en de snelheid op deze drukke straat voor een nog veel gevaarlijkere situatie zorgen. 

Deze plannen botsen al geruime tijd op weerstand en gefrons van ons en vele andere burgers. Dit kruispunt is immers een belangrijk knooppunt op de route van heel wat zwakke weggebruikers uit de directe en uitgebreide omgeving: fietsers van en naar treinstation Vertrijk; schoolgaande jeugd zowel naar de basisscholen in het noorden als het Sint-Janscollege in Meldert, sporthal, muziekles in het cultureel centrum, bibliotheek… tal van hobby’s; gebruikers van het fietsknooppuntennetwerk en ook de toekomstige gebruikers van de aankomende fietssnelweg Leuven-Tienen… Reacties bleven dus niet uit.

Gelukkig werd er gehoor gegeven aan enkele van onze bezorgdheden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besliste om een zone 30 in te voeren op de Stationsstraat tussen GO Basisschool De Notelaar en  de wegversmalling aan het begin van de Smidstraat. Daarnaast worden ook fietssuggestiestroken ingepland. Dat zijn anders gekleurde stroken beton, aan beide zijden van de rijbaan, die op alle takken van het kruispunt duidelijk moeten maken dat de fietser een plaats heeft op de weg. Ze zouden het de fietser gemakkelijker maken zijn of haar plaats op de rijweg in te nemen. Tot slot moet geschrankt parkeren zorgen voor een snelheidsremmend effect. 

Op de gemeenteraad van 27 mei 2021 werd door schepen Maarten Devroye het engagement van het gemeentebestuur uitgesproken om toe te zien op de naleving van de snelheidsbeperking. Boutersem zou onverwijld een onderzoek aanvragen naar de mogelijkheden tot het installeren van ANPR camera’s en trajectcontrole over de gehele zone 30. (De resultaten daarvan zouden in oktober 2021 gekend zijn, zodat tegen dan hopelijk de nodige verdere stappen gezet kunnen worden. Over de aanvraag en de evaluatie ervan lijkt er tot op heden niets te melden.)

Standpunt

De Bende Ondeugende Burgers is blij met de gewijzigde plannen en apprecieert het gebaar dat beide overheden stellen. Als we echter de vernieuwde plannen naast onze grootste bezorgdheden houden, dan vrezen we dat een aantal substantiële gevaren en pijnpunten met deze extra ingrepen nog niet opgelost zijn.

We willen graag door middel van overleg bijdragen tot een grondiger onderzoek van de mogelijkheden het kruispunt nog te verbeteren. We schetsen de argumenten die we zien en engageren ons om mee verder na te denken naar oplossingen.  

Zone 30

Wat de zone 30 betreft, hoeft het niet te verbazen dat we de opwaardering van de zwakke weggebruiker die daaruit spreekt, erg appreciëren. Het is inderdaad zo dat lagere snelheden enerzijds de aandacht van de automobilist verscherpen en anderzijds de drempel verlagen voor voetgangers en fietsers om hun plaats in het verkeer in te nemen. 

Voetgangers en fietsers blijven echter afhankelijk van de goodwill van het gemotoriseerd verkeer om op een veilige manier over te geraken. Dit vergt enerzijds vaardigheden van zwakke weggebruikers om hun plaats op de baan op te eisen. (Een fietsend lagere schoolkind dat komende van het station links wil afslaan richting tweede deel van de Stationsstraat moet de arm naar links uitsteken, in het midden van de baan gaan staan en daar wachten tot het verkeer uit tegenovergestelde richting hem of haar laat oversteken. Fietsers of voetgangers komende uit de trage weg bij Camerveld moeten oogcontact zoeken en wachten tot een vriendelijke automobilist hen laat oversteken.) Anderzijds vergt dit hoffelijkheid van de automobilist, die in het verleden niet zo vaak gebleken is. Ook nu is het vaak lang wachten aan Camerveld om de straat over te steken. Om die reden blijven wij vragende partij voor een zebrapad ter hoogte van de trage weg bij Camerveld

We menen dat dit de enige garantie is dat het kruispunt ook door zwakke weggebruikers veilig overgestoken kan worden. We wijzen er ook op dat blindengeleidehonden erop getraind worden zebrapaden te zoeken om veilig over te steken. Als ze er niet zijn, wordt het moeilijk voor onze blinde medebewoners, die geen oogcontact kunnen maken met automobilisten. 

Het AWV beargumenteerde eerder dat het beter is geen zebrapad te voorzien dan een zebrapad waarop de veiligheid van de voetgangers niet gegarandeerd kan worden. Dit zou een vrij zicht van 70 meter aan beide kanten van het zebrapad vereisen. Dat is er niet ter hoogte van de trage weg. Uiteraard is de veiligheid op het zebrapad ook onze grote bezorgdheid. We vragen ons echter af of -door de verlaging van de snelheid tot 30km per uur- de vereiste strook vrij zicht korter zou kunnen zijn en een zebrapad binnen een redelijke afstand van de trage weg dus toch mogelijk?

Onze tweede bezorgdheid is dat het niet evident zal zijn de zone 30 ook effectief te doen naleven. Hiervoor volstaat het niet om enkel een snelheidsbeperking in te voeren, maar moet ook de weginfrastructuur zichtbaar maken dat het om een zone 30 gaat. Onder de brug aan het station, waar de permanente snelheidsbeperking 30 km/u geldt, wordt amper minder dan 50 km/u gereden. Zelfs in de geactiveerde zone 30 rond schoolstart en -einde wordt doorgaans sneller dan 30 km/u gereden (Bron: Telraam, V85 = 45 km/u). De weginfrastructuur moet het gemotoriseerd verkeer helpen. Geschrankt parkeren kan hierin een eerste stap zijn. We verwelkomen dit als maatregel. Ook het optisch versmallen van de rijbaan ter hoogte van het kruispunt kan hierbij helpen. In de huidige plannen lijkt het een zeer ruim kruispunt, wat automobilisten uitnodigt de bocht sneller te nemen dan toegestaan. Misschien zou een aanpassing van de wegmarkering of paaltjes of… het kruispunt optisch kunnen versmallen, waardoor automobilisten automatisch afremmen?

ANPR

Handhaving is een belangrijke uitdaging. Pakkans en de naleving van regels zijn helaas recht evenredig. En waar tot hiertoe qua infrastructuur de aansprakelijke en uitvoerende partner in het renovatie- en herinrichtingsproject voornamelijk het Agentschap Wegen en Verkeer is geweest, is hier de gemeente Boutersem aan zet. 

Zij zegde in de gemeenteraad van 27/5 toe om te ijveren voor trajectcontrole mbv ANPR camera’s over de lengte van de zone 30. Dit zou een welkome en spijtig genoeg noodzakelijke stap zijn om de veiligheid  enigszins te kunnen vrijwaren. Echter, waar het AWV de installatie van een zone 30 al officieel bevestigde, gaat het vanuit Boutersem slechts over een aanvraag tot onderzoek naar de installatie van deze trajectcontrole. Bovendien kadert deze in een pilootproject over de hele politiezone Bierbeek/Boutersem/Lubbeek, waar er nog andere kandidaat-trajecten zijn, zelfs binnen onze eigen gemeente (doortocht N3).  Er zijn zelfs twijfels bij de haalbaarheid van dit traject voor trajectcontrole owv een gebrek aan homogeniteit. Gespreid over de verschillende segmenten van dit traject, kan men er perfect in slagen om op sommige stukken ver boven de snelheidslimiet te rijden, waar er op andere dan weer nagenoeg stilstaand verkeer die eventuele uitschieters weer compenseert. Ook de aanwezigheid van de stationsparking en enkele zijstraten,  die  niet-controleerbaar verkeer en sluipverkeer mogelijk maken, zijn nadelen voor het installeren van een trajectcontrole.

Snelheidsremmende infrastructuur

Ook andere vormen van handhaving zijn niet evident: mobiele snelheidscontroles zijn op dit moment erg schaars en arbeidsintensief.  Een zone 30 die niet gehandhaafd wordt schiet haar doel voorbij. Realisme over de afdwingbaarheid dwingt ons na te denken over verkeersvertragende infrastructuur, optisch en/of fysiek. Er bestaat reeds een verkeersplateau ter hoogte van de basisschool. Een gelijkaardig plateau ter hoogte van het kruispunt kan helpend zijn.

Fietssuggestiestroken

Een andere tegemoetkoming die het AWV communiceerde, is dat er op het kruispunt zou gewerkt worden met fietssuggestiestroken. Deze voorzien een gemarkeerde plaats voor de fietsers. “Zo kan de fietser zich veiliger opstellen t.o.v. het autoverkeer”, aldus de communicatie van AWV. Fietsstroken kunnen inderdaad een goede manier zijn om fietsers een visueel afgebakende plaats op de baan te geven. En dus is ook dit een maatregel die we verwelkomen. Het is echter foutief te denken dat dit hun veiligheid daadwerkelijk verhoogt. 

Het meest schrijnende probleem voor fietsers in deze situatie wordt door de aanleg van laterale fietssuggestiestroken niet verholpen. Het oversteken moet nog altijd gebeuren door van de strook af te wijken, het achterliggende verkeer tegen te houden en vervolgens een plaats zoeken voor een veilige oversteek in het tegemoet rijdend verkeer. 

Een bijkomende bedenking is dat deze maatregel specifiek betrekking heeft op fietsers. Voetgangers hebben in de buurt van het kruispunt geen veilige mogelijkheden om straten te kruisen. 

Conclusie

We besluiten dat de bijkomende maatregelen helaas onvoldoende beantwoorden aan de reële pijnpunten en noden. De Bende Ondeugende Burgers is ervan overtuigd dat er oplossingen te vinden zijn die zowel haalbaar als objectief evenwichtig zijn jegens elke weggebruiker en die op een ruimer draagvlak van de reële gebruikers van dit kruispunt kunnen rekenen. 

In afwachting van een volwaardig alternatief voor de huidige verkeerssituatie, vragen we 

  • de herinrichting op te schorten tot er een oplossing gevonden is voor de blijvende pijnpunten;
  • een grondig onderzoek naar de mogelijkheid alsnog een zebrapad te voorzien ter hoogte van de uitgang van de trage weg, allicht in combinatie met extra signalisatie en snelheidsremmende infrastructuur. Indien dit niet mogelijk blijkt, wensen we hier graag een degelijke argumentatie voor te krijgen en vragen we te zoeken naar een alternatief oversteekpunt in de onmiddellijke nabijheid van dit punt.
  • mogelijkheden van verkeersvertragende infrastructuur grondig te onderzoeken en bijkomend in de plannen op te nemen
  • zich in de beslissing te laten bijstaan door een onafhankelijke verkeersdeskundige
  • in dit beslissingsproces de participatie te betrekken van burgers (zowel omwonende als ‘doorrijdende’) en middenveldorganisaties die de belangen van de zwakke weggebruiker behartigen.

Laat ons constructief samen zoeken naar verbetermogelijkheden.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.